Daňová a účetní společnost

S námi nemusíte nic řešit, protože my to vyřešíme za Vás.

Účetnictví a daňová evidence

A co je to účetnictví?

Účetnictví je uspořádaný systém informací, v němž se v peněžních jednotkách vyjadřuje ekonomická charakteristika činnosti podnikatelského subjektu – podniku. Účetnictví poskytuje informace o výsledku hospodaření, stavu a pohybu majetku, či finančních zdrojích podniku za určité časové období. Musejí být zachyceny aktiva a pasiva, náklady a výnosy, majetek a závazky (§2 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví). Vedení účetnictví pak musí být úplné a průkazné, aby tak byl v souladu s účetními metodami podán věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

 

Účetnictví

Dříve podvojné účetnictví – podle platných předpisů (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb. a české účetní standardy), roční účetní závěrka, inventarizace zůstatků na rozvahových účtech.

Vše zpracováváme v souladu s platnými zákony a zákonnými normami ČR

Jsou zákonem předepsány povinné knihy a výkazy, např. účetní deník, hlavní kniha. Z účetních výkazů pak výkaz zisků a ztrát, rozvaha nebo cash-flow.

 

Po ukončení účetního období jsou předány klientovi k archivaci:

 

Pro auditované účetní jednotky připravíme podklady podle požadavků auditora.

Zajistíme zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin vedené u příslušného obchodního soudu dle platných předpisů.

Kompletní vedení účetnictví naší společností zahrnuje veškeré činnosti od převzetí dokladů až po účetní závěrky. Samozřejmou součástí jsou všechny pracovní postupy a předepsané procesy, jak nařizuje legislativa ČR.

Zajišťujeme optimalizaci daňové povinnosti, zajistíme též zpracování běžné či mimořádné účetní závěrky a podání daňového přiznání (v případě potřeby i odlad).

 

Daňová evidence

Co je daňová evidence?

Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví. Slouží ke zjištění základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.

Co obsahuje daňová evidence?

 

Vše musíme mít doloženo doklady, které spolu s evidencí archivujeme. Doklady je vhodné číslovat a v evidenci popsat, o co jde, abychom doklad později našli.

 

1) Daňová evidence příjmů a výdajů

Obsahuje všechny peněžní i nepeněžní příjmy a výdaje:

 

Evidujeme podle své potřeby, stačí dvě kolonky: zdanitelné příjmy, daňově uznatelné výdaje. Nemusíme nic dělit podle druhů, nemusíme evidovat pohyb peněz v pokladně ani v bance.

Můžeme evidovat i hromadně (třeba všechny doklady o poštovném za měsíc, nebo i za rok, když jich máme málo) a zpřeházeně, důležitý je správný kalendářní rok.

 

2) Daňová evidence majetku a závazků

Především nesmí chybět:

Jinak je na nás, jak evidujeme, abychom podepřeli své příjmy a výdaje.

 

Daňová evidence v zákoně

Viz § 7b Zákona o daních z příjmů.

 

Převod daňové evidence na účetnictví

Automatickou součástí našich služeb je klientovi fundovaně poradit, jaká forma podnikání je pro něho nejvýhodnější. Například roky zavedený systém podnikání jménem fyzické osoby nemusí být, přestože funguje, právě to nejvýhodnější řešení v souvislosti s úsporou výdajů. Převod z daňové evidence na účetnictví je předem připravený a promyšlený systém „šitý na míru“ přímo klientovi.

 

Výdajové paušály

Paušální výdaje jsou nejjednodušším způsobem uplatnění výdajů v daňovém přiznání. Podnikatel totiž nemusí vést daňovou evidenci a výdaje stanoví procentem z dosažených příjmů.

 

Co nabízíme navíc?

Komplexní provázanost s ostatními našimi službami a ještě mnohem více.